Regulamin

§1 Definicje

1. Dane kontaktowe:

Formularz kontaktowy: http://janiezrobie.pl/contact

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

4. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

5. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy (tpay.com)

6. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

7. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem http://janiezrobie.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

8. Sprzedający:

9. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

12. Zamówienie – wsparcie wyzwania

13. Wyzwanie – określone zadanie do wykonania

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Wszystkie wartości podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania portalu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie portalu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności portalu http://janiezrobie.pl należy je wszystkie wyłączyć.

4. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

§4 Przyjęcie wyzwania

Użytkownik może przyjąć każde aktywne Wyzwanie w Portalu. W celu otrzymania płatności za wyzwanie muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • użytkownik akceptujący wyzwanie musi dodać link do filmu YouTube jasno pokazujący wykonanie wyzwania w ciągu 7 dni od daty zaakceptowani wyzwania. Link do filmu musi zostać dodany w sekcji „Twoje konto” -> „Zaakceptowane wyzwania”,
  • opis filmu musi zawierać tekst „Film z wyzwania z janiezrobie.pl”,
  • film YouTube musi być dostępny przez przynajmniej 14 dni licząc od momentu dodania linku do filmu w Portalu janiezrobie.pl.

Wynagrodzenie zostanie przelane na wskazany przez podejmującego wyzwanie rachunek bankowy w ciągu 7 dni od spełnienia warunków opisanych powyżej.

§5 Wsparcie wyzwania

Użytkownik może wesprzeć finansowo każde aktywne Wyzwanie w Portalu. W zamian za wsparcie wyzwania, użytkownik otrzyma link do filmu pokazującego wykonanie wyzwania, pod warunkiem, że wyzwanie zostanie przyjęte oraz, że zostaną spełnione warunki opisane w §4 (przyjęcie wyzwania). W innym przypadku, kwota wsparcia wyzwania zostanie zwrócona w ciągu:

  • 7 dni od daty wsparcia wyzwania jeżeli wyzwanie nie zostało podjęte,
  • 10 dni od daty podjęcia wyzwania jeżeli wyzwanie zostało przyjęte w ciągu 7 dni od wsparcia wyzwania oraz jeżeli podejmujący wyzwanie nie umieścił linku do filmu w Portalu.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez formularz kontaktowy, który dostępny jest pod adresem http://janiezrobie.pl/contact

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów portalu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez portal zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://janiezrobie.pl/privacy-policy

§8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://janiezrobie.pl/terms-conditions). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.